top of page

ALGEMENEVOORWAADEN

1. Algemeen

1.1. Zodra u het lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) online aanschaft, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van I AM WOMAN  (hierna; “I AM WOMAN”).

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van I AM WOMAN en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen I AM WOMAN en het Lid.

2.2. I AM WOMAN is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. I AM WOMAN zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door I AM WOMAN te zijn ontvangen.

 

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan I AM WOMAN mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is I AM WOMAN gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van I AM WOMAN, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van I AM WOMAN).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van I AM WOMAN worden overgedragen.

3.4. I AM WOMAN behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. I AM WOMAN zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van I AM WOMAN, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.I AM WOMAN.nl.

 

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van I AM WOMAN, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. I AM WOMAN behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan I AM WOMAN te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van I AM WOMAN tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien I AM WOMAN over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan I AM WOMAN het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van I AM WOMAN tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Eventuele kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

 4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. I AM WOMAN is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.9. I AM WOMAN is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy

5.1. I AM WOMAN verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. I AM WOMAN verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van I AM WOMAN en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van I AM WOMAN.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. I AM WOMAN kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan I AM WOMAN.

 

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële abonnementsduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de abonnementsduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een schriftelijk opzegtermijn van minimaal één kalendermaand vóór de einddatum van de abonnementsperiode.

6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan I AM WOMAN, De La Reylaan 34 - 30, 3707 TM Zeist of via email info@iamwoman.nl 

6.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert I AM WOMAN deze per aangetekende post te verzenden.

6.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van I AM WOMAN - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van I AM WOMAN of een met I AM WOMAN gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.5. I AM WOMAN mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d.Indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

 

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van I AM WOMAN het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van I AM WOMAN - deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 

8. Openingstijden

8.1. I AM WOMAN is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. I AM WOMAN is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. I AM WOMAN is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 

 

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer I AM WOMAN kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot I AM WOMAN dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot I AM WOMAN, zoals beschreven op de website (www.I AM WOMAN.nl).

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. I AM WOMAN is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens I AM WOMAN of haar leidinggevenden.

10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch I AM WOMAN, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door I AM WOMAN gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door I AM WOMAN gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en I AM WOMAN kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

13. Fitnesstracker

In onze apps kun je ervoor kiezen om je meetwaarden met ons te delen. Dit zijn waarden zoals het aantal stappen, je gewicht, je slaap en de inname van calorieën per dag. Deze gegevens worden beveiligd op de server opgeslagen en kun je vanuit de app zelf verwijderen.

Met het delen van deze gegevens in de app kan jouw coach je van advies voorzien om je doel/doelen te behalen. Mocht je geen coach hebben bij je club, dan kun je de gegevens gebruiken om de voortgang van je eigen doelen inzichtelijk te maken.

Belangrijk om te weten: wij delen deze gegevens niet met derde partijen, alle gegevens blijven binnen het fitnessprogramma dat wij gebruiken en worden versleuteld verstuurd en opgeslagen. Mocht je de toegang willen uitschakelen, dan kan dat via de app. Je gedeelde gegevens worden dan binnen 1 week verwijderd.

bottom of page